EĞİTİMLERİMİZ

İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri

Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı; iyi laboratuvar uygulamaları prensipleri ve test laboratuvarlarının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri

Kapsam
Bu Yönetmelik; kozmetik ürünler, pestisitler, tıbbi farmasotik ürünler, veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri, yem katkı maddeleri ve 11 Temmuz 1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki madde ve müstahsarların içinde yer alan sentetik kimyasal, doğal veya biyolojik orijinli madde veya organizmaların fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik testleri ile iştigal eden laboratuvarları kapsar.

Bu Yönetmelik; Çevre Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, Yem Kanunu, Su Ürünleri Kanunu ile Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.